FAQ


FAQ Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zapisać się na zajęcia?
Zgłoszenia / zapisy na zajęcia przyjmowane są:
– telefonicznie: 696 475 482 (Poznań) lub 502 916 070 (Kamionki)
– mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl
– on –line: formularz zgłoszeniowy
2. Od kiedy zaczynają się zajęcia?
Zajęcia zaczynają się we wrześniu i trwają do czerwca. W miesiącu wrześniu trwają zapisy oraz odbywają się drzwi otwarte z zajęciami pokazowymi. Rok szkolny trwa zatem 10 miesięcy i obejmuje, w zależności od przypadającej liczby poszczególnych dni tygodnia od 68 do 74 godzin lekcyjnych.
3. Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia kursów rocznych?
Zajęcia kursów rocznych odbywają się 1 raz w tygodniu.
4. Jak długo trwają zajęcia?
Zajęcia, w zależności od grupy wiekowej, trwają 2 godziny lekcyjne (2×45 min) dla dzieci od 5/6 lat, 7/12 lat, 13/17 lat i osób dorosłych, natomiast dla dzieci w wieku 3 / 4 lat trwają 1 godzinę lekcyjną (45 min) i kwadrans adaptacyjny (15 min), czyli 60 min.
5. Ilu jest uczestników w grupie?
Grupy mają od min. 4 do max 10 osób. Dopuszcza się tymczasowy udział w zajęciach powyżej 10 osób, jeśli są to uczestnicy oczekujący na uruchomienie kolejnej grupy lub odrabiający swoje nieobecności.
6. Jaka jest minimalna liczba uczestników niezbędna do uruchomienia grupy?
Aby grupa została uruchomiona muszą być w niej min. 4 osoby. Jeśli w trakcie trwania roku szkolnego jeden z uczestników zrezygnuje z zajęć, grupa zostaje rozwiązana, a jej uczestnicy przypisani do innych, istniejących grup.
7. Czy grupy są zróżnicowane pod względem wieku lub poziomu zaawansowania uczestników?
Tak. Uczestnicy w grupach są przydzieleni ze względu na wiek, jak i na umiejętności oraz poziom zaawansowania. Granica wiekowa nie wyznacza nam sztywno granicy przydziału. W dużej mierze to poziom zaawansowania uczestnika (kontynuujący naukę, początkujący) jest główną determinantą podziału.
8. Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w pracowni w Poznaniu, Os. Oświecenie 59 i w Kamionkach, ul. Poznańska 5, w dniach i godzinach podanych w planie lekcji, który znajduje się na stronie www.malowanakuznia.pl
9. Czy zajęcia prowadzi jeden nauczyciel?
Nie. Grupa ma jednego opiekuna – nauczyciela wiodącego, jednak wybrane zajęcia odbywają się również z innymi nauczycielami. Pozwala to na wprowadzenie różnorodności i innego spojrzenia na wybrane zagadnienia. Poszerza tym samym spektrum zdobywanej wiedzy przez uczestnika.
10. Kto prowadzi zajęcia?
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Są to osoby specjalizujące się w sztukach plastycznych i zdobniczych – pedagogów, artystów, plastyków, instruktorów, a także architektów i specjalistów z wybranej dziedziny, z doświadczeniem w zakresie edukacji artystycznej.
11. Czy moje dziecko może samo wracać do domu?
Tak. Dziecko może samodzielnie wracać po zajęciach do domu pod warunkiem otrzymania przez nas zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu wg załączonego wzoru.
12. Czy zajęcia odbywają się w ferie i przerwy świąteczne?
Nie. Zajęcia w roku szkolnym odbywają się w tym samym czasie, co w szkole tradycyjnej. Nauka nie odbywa się w okresie ferii, wakacji czy przerw świątecznych. Terminarz roku szkolnego, który znajduje się na stronie internetowej szczegółowo określa dni wolne od zajęć. W okresie ferii i wakacji prowadzimy dodatkowe kursy, półkolonie lub plenery.
13. Czy w trakcie zajęć będą robione zdjęcia?
Tak. W trakcie zajęć tworzona jest dokumentacja fotograficzna, zarówno powstających prac, jak i uczestników.
14. Czy i gdzie będą publikowane zdjęcia z zajęć?
Tak. Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej lub innych portalach i mediach społecznościowych.
15. Czy będą publikowane zdjęcia prac uczestników?
Tak. Wybrane zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej lub innych portalach i mediach społecznościowych oraz w tworzonej przez nas Galerii Artystów.
16. Jaka jest wysokość czesnego (opłaty za kurs)?
W przypadku zawarcia umowy, wysokość czesnego za kursy roczne określa indywidualny harmonogram rat obliczany stosownie od daty rozpoczęcia i zakończenia kursu. Jest to, do wyboru:

– iloczyn przypadających poszczególnych dni tygodnia w danym miesiącu, w których odbywa się kurs i ceny za 90min danego kursu. Szczegółowy cennik dostępny TUTAJ.

– lub stała rata miesięczna obliczana w oparciu o całkowity koszt całorocznego kursu.

Koszt pojedynczych zajęć bez zawartej umowy to 60zł.
17. Co obejmuje koszt zajęć?
W wysokość czesnego wliczone są koszt pojedynczych zajęć, w tym wynagrodzenie dla nauczyciela, materiały i narzędzia, a także obsługę administracyjną.
18. Jakie są zasady płatności?
Płatności za kurs dokonywać należy zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogramem rat płatnych z góry do 5-ego każdego miesiąca przelewem na konto

Dane do przelewu:
Centrum Zabawy Twórczej Sp. z o.o., ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki
Numer konta: ING 06 1050 1520 1000 0090 3139 1650

lub w kasie szkoły w Poznaniu (wpłaty wyłącznie gotówkowe).
19. Czy jest pobierana dodatkowa opłata np. wpisowe?
Tak. Poza czesnym, przy podpisaniu umowy, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 50zł obejmująca cały rok szkolny.
20. Czy płacę czesne za okresy wakacyjne (ferie, wakacje, przerwy świąteczne, itp.)?
Nie. Czas wolny od zajęć, nie jest wliczony w koszy czesnego. Wysokość comiesięcznej raty wynosi iloczyn przypadających poszczególnych dni tygodnia, w których odbywa się kurs i ceny za 90min danego kursu.
21. Czy mogę odliczyć sobie koszt zajęć w czasie ferii?
Nie. Czas ferii, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych nie jest wliczony i nie został ujęty w kwocie czesnego. Zatem nie można sobie odliczyć czegoś, co nie zostało naliczone. Dodatkowe dni wolne nie objęte płatnością ujęte są w Terminarzu roku szkolnego.
22. Jak mogę dokonać opłaty czesnego?
Wpłaty czesnego można dokonać w kasie akademii w Poznaniu, Os. Oświecenia 59 lub przelewem na nasze konto:

Centrum Zabawy Twórczej Sp. z o.o., ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki
Numer konta: ING 06 1050 1520 1000 0090 3139 1650

23. Czy mogę za lekcje zapłacić nauczycielowi przed zajęciami?
Nie. Nauczyciel nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek płatności i wystawiania dokumentów potwierdzających ich przyjęcie. Ponadto wszelkie tego typu działania odciągałyby go od prowadzenia zajęć z uczestnikami, co odbywałoby się ze szkodą dla kursantów.
24. Czy wystawiamy paragony za usługę edukacyjną?
Tak.
25. Czy wystawiane są faktury VAT?
Tak. Wystawiamy faktury VAT na prośbę osoby zainteresowanej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej prośby wraz z podaniem nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP na którą ma być wystawiona faktura.
26. Czy po otrzymaniu paragonu, mogę prosić o fakturę?
Tak. W terminie 7 dni od wystawienia paragonu można poprosić o wystawienie faktury VAT do paragonu. Paragon należy zwrócić w kasie akademii.
27. Czy muszę przynosić swoje materiały i przybory plastyczne?
Nie. Nie ma obowiązku przynoszenia własnych materiałów i przyborów plastycznych. Wszystkie są dostarczane przez Akademię. Jeśli jednak mamy własne i lubimy nimi pracować, można z nich korzystać. Nie odpowiadamy jednak za ich zgubienie, zużycie czy zniszczenie w trakcie zajęć. Nie zwracamy w zamian materiałów z pracowni.
28. Czy mogę brać udział w zajęciach bez podpisania umowy?
Tak. Można brać udział w zajęciach bez podpisania umowy pod warunkiem, że jest miejsce w grupie. Opłata za pojedyncze zajęcia jest w wysokości zawartej w cenniku na dany rok szkolny i w roku szkolnym 2019/2020 wynosi ona 60zł/90min. Pierwszeństwo w zajęciach mają zawsze osoby posiadające umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.
29. Czy muszę podpisywać umowę?
Nie, ale warto! Podpisując umowę na świadczenie usługi edukacyjnej zapewniasz sobie:
– stałe miejsce w grupie;
– realizację programu w pełnym zakresie;
– niższe opłaty czesnego;
– ubezpieczenie;
30. Czy mogę zrezygnować z kursu po podpisaniu umowy?
Tak, choć będzie nam przykro. Umowę można w każdym momencie wypowiedzieć bez podawania przyczyn zachowując okres miesięcznego wypowiedzenia. Wówczas też nastąpi końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania.
31. Czy mogę wziąć udział w zajęciach „na próbę” zanim podpiszę umowę?
Tak. Pokazowe zajęcia próbne odbywają się we wrześniu podczas Drzwi Otwartych i są całkowicie bezpłatne. Jeśli w innym okresie chciałbyś wziąć udział w zajęciach próbnym, wówczas możesz w nich brać udział jako uczestnik (pod warunkiem miejsc w grupie i uzgodnieniu terminu zajęć, płacąc za jednorazowe zajęcia (zgodnie z Cennikiem)).
32. Czy mogę brać udział w jednorazowych zajęciach?
Tak, pod warunkiem miejsc w grupie, dokonując opłaty zgodnej z Cennikiem obowiązującym w danym roku szkolnymi i w roku szkolnym 2019/2020 wynosi ona 60zł/90min. Płatności należy dokonać gotówką w kasie w Poznaniu lub przelewem na konto przed zajęciami.
33. Czy można zapisać się na zajęcia w trakcie trwania kursu?
Zapisy na zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w trybie ciągłym. Można dołączyć do wybranej grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie. Indywidualny harmonogram comiesięcznych rat przygotowywany zostaje od momentu dołączenia do grupy aż do zakończenia zajęć w czerwcu.
34. Czy można zmienić grupę w trakcie roku szkolnego?
Tak. Istnieje możliwość zmiany grupy pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.
35. Co zrobić, gdy kursant nie może uczestniczyć w zajęciach (choroba, wyjazd, itp.)?
W sytuacji, gdy kursant nie może uczestniczyć w zajęciach, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły:
– telefonicznie lub SMS 696 475 482
– mailowo: sekretariat@malowanakuznia.pl
36. Czy trzeba płacić za zajęcia, na których jest się nieobecnym?
Tak. Nieobecność na zajęciach nie zwalania uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. W cenę kursu wliczone są wszystkie materiały, które uczestnik wykorzysta na kolejnych zajęciach oraz czas prowadzącego, który bez względu na nieobecność uczestnika, prowadzi zajęcia. Nieobecny uczestnik ma prawo skorzystać z możliwości odrobienia zajęć w innym terminie (nie później niż 30 dni po powrocie) w uzgodnionej wcześniej grupie lub na zajęciach dodatkowych. Jeśli nie skorzysta z tego przywileju, nie uprawnia go to do żądania zwrotu kosztów za zajęcia, w których nie brał udziału.
37. Czy trzeba zgłaszać nieobecność na zajęciach?
Tak. Należy niezwłocznie zgłaszać nieobecność uczestnika na zajęciach, gdyż wyłącznie usprawiedliwiona nieobecność uprawnia go do odrobienia zajęć w innym terminie. Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową, telefoniczną/SMS lub on-line ze strony internetowej z największym, możliwym wyprzedzeniem .
38. Czy zajęcia na których się nie było, przepadają?
Tak. Jednaka istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie (nie później niż 30 dni po powrocie) z inną grupą lub na zajęciach dodatkowych, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności w odpowiednim terminie.
39. Czy można odrobić zajęcia, na których się nie było?
Tak. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie z inną  na zajęciach dodatkowych, pod warunkiem, że nieobecność była zgłoszona w wyznaczonym terminie.
40. Z jakim wyprzedzeniem należy przyjść na zajęcia?
Na zajęcia uczestnik powinien przyjść nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
41. Czy mogę nie płacić za zajęcia, jeśli uczestnik miał dłuższą nieobecność (np. 1 lub 2 miesiące)?
Nie. Jeżeli umowa nie została wypowiedziana, uczestnik ma obowiązek uiszczania opłaty za kurs. Ma natomiast możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w wyznaczonej grupie. Umowa gwarantuje mu miejsce w grupie. Jeśli dokona wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wówczas nie będzie miał obowiązku dokonywania opłat. Jeśli jednak będzie chciał ponownie wrócić do wcześniejszego trybu nauki, może się zdarzyć, że jego miejsce zajmie inna osoba.
42. Czy zdarzają się zmiany planu zajęć w trakcie roku szkolnego?
Tak. Mogą zdarzyć się zmiany planu zajęć np. z powodu choroby nauczyciela, uroczystości okolicznościowych uczestników (np. zielone szkoły) lub likwidacji zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie zmniejszy się i wyniesie mniej niż 4 osoby.
43. Czy prace stają się własnością uczestnika?
Tak. Prace są własnością uczestnika. Jednak w przypadku niektórych zajęć, są one przechowywane w Akademii do czasu zakończenia roku szkolnego.
44. Czy prace są zabierane po zajęciach?
Nie. Na większości zajęć nie ma możliwości zabrania prac zaraz po zajęciach. Prace te są wydawane po zakończeniu roku szkolnego (Kufer Sztuki/Rysunek i malarstwo/Rysunek fantasy) lub w przypadku zajęć użytkowych, po zakończeniu projektu.
45. Kiedy mogę odebrać wszystkie prace?
Prace można odebrać po zakończeniu roku szkolnego lub do 30 dni od momentu zakończenia umowy.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, a postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości!