Regulamin Malowanej Kuźni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów i kursów plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestników, zwanych dalej „Zajęciami”.
 2. Przez Organizatora rozumie się Centrum Zabawy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach, ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki, NIP: 778-14-40-593, reprezentowaną przez Ilonę Hałazińską.
 3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych Zajęciach lub osoba zgłoszona do uczestnictwa w Zajęciach.
 4. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z Zajęciami, pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem i jest integralną częścią umowy zawieranej przez Organizatora i Uczestnika.
 5. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności małoletnia), umowę na podstawie której Uczestnik bierze udział w Zajęciach zawiera z Organizatorem Opiekun.
 6. Opiekunem jest osoba będąca przedstawicielem ustawowym Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnej. W szczególności opiekunem jest każde z rodziców w stosunku do dziecka, wobec którego przysługuje im władza rodzicielska.

II. ZGŁOSZENIE, REJESTRACJA I ZAPISY UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach dokonuje Uczestnik lub Opiekun wypełniając formularz zgłoszeniowy ZAPISY ON-LINE NA ZAJĘCIA znajdujący się na stronie www.malowanakuznia.pl
 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Zajęciach jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Uczestnik lub Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Wstępnej rejestracji Uczestnika na Zajęciach dokonuje Organizator po zakwalifikowaniu i przypisaniu Uczestnika do odpowiedniej grupy wybranych Zajęć.
 5. Uczestnik zostaje zapisany na wybrane Zajęcia po podpisaniu Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć artystycznych (zwanej dalej „Umową”) lub wniesieniu opłat w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku oraz pisemnym zaakceptowaniu obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin oraz Cennik są dostępne na stronie www.malowanakuznia.pl

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizator zapewnia autorski plan Zajęć dopasowany do indywidualnych predyspozycji Uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zasad panujących w miejscu prowadzenia Zajęć i poleceń prowadzącego.
 3. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia pracowni Uczestnikom min. 10 minut przed rozpoczęciem Zajęć.
 4. Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, salę przygotowaną zgodnie z tematem Zajęć oraz opiekę prowadzących.
 5. Wszystkie materiały, a także przybory i narzędzia, jakie okażą się niezbędne dla wykonywania prac przez Uczestnika w toku prowadzenia Zajęć, dostarcza Organizator.
 6. Uczestnik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów plastycznych, narzędzi oraz fartuchów ochronnych będących na wyposażeniu Organizatora.
 7. Uczestnik może korzystać w trakcie Zajęć z własnych materiałów plastycznych.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie Zajęć w ich posiadaniu.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w trakcie zajęć plastycznych stroju, który może ulec zabrudzeniu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Zajęć.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o mienie znajdujące się w miejscu prowadzenia Zajęć
 12. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi w wyniku niewłaściwego zachowania Uczestnika. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiada Opiekun.
 13. Uczestnik (lub Opiekun) zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat w wysokości i terminach określonych w Umowie i Cenniku.

IV. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i regularnego uczestnictwa w Zajęciach.
 2. W przypadku braku możliwości udziału Uczestnika w Zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, Uczestnik (lub Opiekun) zobowiązany jest zawiadomić o tym Organizatora przed rozpoczęciem Zajęć, z największym możliwym wyprzedzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane mailowo na adres: sekretariat@malowanakuznia.pl lub sms na numer 696 475 482.
 3. Jeżeli Uczestnik nie mógł wziąć udziału w Zajęciach z przyczyn wskazanych w Pkt IV.2 i dokonał skutecznego powiadomienia o nieobecności Uczestnika, Organizator w miarę możliwości zapewni Uczestnikowi możliwość wzięcia udziału w Zajęciach dodatkowych w inny wyznaczonym terminie lub z inną grupą, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Udział w zajęciach dodatkowych musi nastąpić w okresie jednego miesiąca od zgłoszonej nieobecności.
 4. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach nie zwalnia Uczestnika (lub Opiekuna) z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 5. Jeżeli Zajęcia nie mogą się odbyć w terminie wskazanym w Planie Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wówczas Organizator:
  a) poinformuje Uczestnika (lub Opiekuna) o braku możliwości udziału Uczestnika w Zajęciach telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika (lub Opiekuna), z największym możliwym wyprzedzeniem,
  b) zapewni Uczestnikowi możliwość udziału w Zajęciach w innym uzgodnionym terminie.
 6. Organizator ma prawo odmówić dopuszczenia do udziału w Zajęciach Uczestnika, który zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

V. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Opiekun zobowiązany jest do podania danych osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z zajęć, w szczególności ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
 2. Opiekun lub osoba wskazana przez Opiekuna w trakcie trwania wszystkich Zajęć powinna być dostępna telefonicznie pod numerem wskazanym przez Opiekuna.
 3. W przypadku wystąpienia w trakcie Zajęć jakiegokolwiek zdarzenia dotyczącego Uczestnika, wymagającego natychmiastowego powiadomienia Opiekuna, Organizator dokona takiego powiadomienia telefonicznie na numer wskazany przez Opiekuna.
 4. W celu umożliwienia samodzielnego opuszczania zajęć przez Uczestnika, Opiekun zobowiązany jest przedłożyć swoją pisemną zgodę na powyższe. W innym przypadku Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać terenu Zajęć.
 5. Opiekun zobowiązany jest udzielić informacji o stanie zdrowia Uczestnika, a w razie potrzeby również informacji o przyjmowanych przez Uczestnika lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach.

VI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW W CZASIE PANDEMII

 1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy Uczestnik, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie może on brać udziału w zajęciach.
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
 3. W salach zajęciowych oraz na korytarzach obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.
 4. W przypadku Uczestnika wykazującego objawy chorobowe rodzic lub opiekun prawny zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji i zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika z zajęć.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego, używania rękawic ochronnych oraz zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 6. Udział Uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z:
  a)
  oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego, że uczestnik zajęć nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
  b)
  wyrażeniem zgody na pomiar temperatury ciała w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany do:
  a)
  dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku,
  b) myciu rąk po zakończeniu zajęć,
  c)
  używaniu rękawic ochronnych,
  d) zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą również podczas zajęć,
  e) powstrzymywania się od bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć;
  f) wyrzucania do wyznaczonego pojemnika, znajdującego się przy wyjściu z budynku, używanych maseczek jednorazowych oraz rękawic ochronnych.
 8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do:
  a)
  dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku,
  b)
  używania rękawic ochronnych,
  c)
  zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 9. Monitorowane prac porządkowych odbywa się codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Na bieżąco dezynfekowane są klamki i powierzchnie dotykowe, w tym blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach zarządzana jest dwudziestominutowa przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.
 10. W przypadku konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu nasilenia się pandemii lub odgórnie nałożonego zakazu przez instytucje państwowe, wszystkie grupy stacjonarne przechodzą automatycznie na tryb nauczania on-line.

VII. DOKUMENTACJA ZAJĘĆ I PRACE UCZESTNIKÓW

 1. Organizator ma prawo tworzyć dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych Zajęć i tworzonych prac.
 2. Organizator ma prawo korzystania z dokumentacji fotograficznej w celach marketingowych i promocyjnych usług edukacyjnych.
 3. Prace plastyczne stworzone na Zajęciach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia.
 4. Uczestnik (lub Opiekun) wyraża zgodę na przechowanie prac Uczestnika, przez okres nie dłuższy niż rok, do czasu zakończenia roku szkolnego.
 5. Uczestnik i Opiekun mają prawo wglądu w zbiór prac Uczestnika na Zajęciach, a także każdorazowo po zakończeniu Zajęć wraz z omówieniem przez prowadzącego postępów Uczestnika.
 6. Po zakończeniu roku szkolnego Uczestnik ma prawo odbioru swoich prac od Organizatora. Prace nieodebrane w terminie 3 m-cy od zakończenia roku szkolnego zostaną poddane utylizacji.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem roku szkolnego, Uczestnik ma prawo odebrania prac od Organizatora. Prace nieodebrane w terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Umowy zostaną poddane utylizacji.
 8. Organizator ma prawo odmówić wydania prac Uczestnikowi w przypadku nieuregulowania całego należnego Organizatorowi wynagrodzenia.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Uczestnik (lub Opiekun) uprawniony jest do rozwiązania Umowy w drodze jednostronnego jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie Umowy.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika (lub Opiekuna) winno nastąpić w formie pisemnej.
 3. Uczestnik (lub Opiekun) zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Organizatorowi do końca okresu wypowiedzenia Umowy.
 4. Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje proporcjonalny zwrot wynagrodzenia zapłaconego jednorazowo w systemie opłat rocznych.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem roku szkolnego Uczestnik (lub Opiekun) traci prawo do obniżonej ceny kursu tzw. ceny z upustem, a końcowe rozliczenie następuję wg ceny standardowej zawartej w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
 6. W przypadku nieuczęszczania na Zajęcia przez Uczestnika i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji z Zajęć, dokonane przez Uczestnika (lub Opiekuna) wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, to znaczy bez okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
  a)
  opóźniania się przez Uczestnika (lub Opiekuna) z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,
  b) powtarzającego się lub rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika,
  c) niezgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Zajęć liczby Uczestników.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora winno nastąpić w formie pisemnej.
 9. W sytuacji opisanej w pkt VII.6.2 Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego za Zajęcia odbywające się po rozwiązaniu Umowy.
 10. W sytuacji opisanej w pkt VII.6.3 Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje zwrot całego zapłaconego wynagrodzenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.malowanakuznia.pl oraz w salach, w których prowadzone są Zajęcia.

Kamionki, 1 września 2020