Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Malowana Kuźnia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafirowej 51, 62-023 Kamionki, tel.: 696 475 482, adres e-mail: danemalowanakuznia@gmail.com

Malowana Kuźnia Sp. z o.o.

 • prowadzi prywatną placówkę edukacji artystycznej w zakresie nauki rysunku i malarstwa, rysunku fantasy, plastyki i sztuk użytkowych oraz organizacji półkolonii i plenerów artystycznych dla dzieci w wieku od 5 do 19 lat (tj. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, liceum) oraz studentów i osób dorosłych,
 • swoje usługi prowadzi pod marką Akademia Sztuk Plastycznych i Użytkowych Malowana Kuźnia w Poznaniu ul. Niemena 7c, Poznań, 61-131 Poznań oraz w Kamionkach ul. Poznańska 5, 62-023 Kamionki zwanej dalej Akademią,
 • jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990343 Wiodącym przedmiotem działalności gospodarczej jest PKD 85.59.B – „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 1. Celem zbierania danych jest:
 • wykonanie umowy w ramach, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w czasie prezentacji usług edukacyjnych zorganizowanej w miejscu prowadzenia usługi lub poza nią lub
 • dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi Akademii w kolejnym roku szkolnym lub
 • dostarczania zawiadomień o możliwość udziału w kursach i warsztatach projektowych, półkoloniach, plenerach których jest organizatorem lub
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 1. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Akademii:
 • opisaną na stronie internetowej www.malowanakuznia.pl, z której wysłał/a Pani/Pan wypełniony przez siebie formularz kontaktowy (elektroniczny) lub
 • przedstawionej w czasie prezentacji Akademii, w której Pani/Pan wzięła udział i wypełnił/a formularz kontaktowy (papierowy) lub
 • przedstawionej telefonicznie z numeru Akademii 696 475 482 i 502 916 070 na który Pani/Pan zadzwoniła.

  Pani/Pana dane to także dane osobowe, które udostępnił/a Pani/Pan w umowie zakupu usługi Akademii. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 18 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.
Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Akademii lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie Pani/ Panu informacji o ofercie Akademii lub wykonanie umowy zamówionej usługi Akademii.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 4. Administrator danych nie zamierz przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Malowana Kuźnia Sp. z o.o. ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki oraz miejscu prowadzenia zajęć w Poznaniu ul. Niemena 7c/2, 61-131 Poznań oraz w Kamionkach ul. Poznańska 5, 620-23 Kamionki oraz na stronie internetowej www.malowanakuznia.pl