Regulamin zajęć

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów i kursów plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestników, zwanych dalej „Zajęciami”.
 2. Przez Organizatora rozumie się Malowana Kuźnia Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach, ul. Szafirowa 51, 62-023 Kamionki, NIP: 777-33-94-430, reprezentowaną przez Ilonę Hałazińską.
 3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych Zajęciach lub osoba zgłoszona do uczestnictwa w Zajęciach.
 4. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z Zajęciami, pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem i jest integralną częścią umowy zawieranej przez Organizatora i Uczestnika (lub Opiekuna prawnego Uczestnika w przypadku osoby poniżej 18 roku życia).
 5. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności małoletnia), umowę, na podstawie której Uczestnik bierze udział w Zajęciach, zawiera z Organizatorem Opiekun.
 6. Opiekunem jest osoba będąca przedstawicielem ustawowym Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnej. W szczególności opiekunem jest każde z rodziców w stosunku do dziecka, wobec którego przysługuje im władza rodzicielska.
 7. Organizator dokłada starań, by Uczestnik rozwinął umiejętności w trakcie Zajęć, jednak nie odpowiada za rezultaty uczestniczenia w Zajęciach Uczestnika.

II. ZGŁOSZENIE, REJESTRACJA I ZAPISY UCZESTNIKA ZAJĘĆ

 1. Wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach dokonuje Uczestnik lub Opiekun, wypełniając formularz zgłoszeniowy ZAPISY ON-LINE NA ZAJĘCIA znajdujący się na stronie www.malowanakuznia.pl
 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Zajęciach jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Wstępnej rejestracji Uczestnika na Zajęciach dokonuje Organizator po zakwalifikowaniu i przypisaniu Uczestnika do odpowiedniej grupy wybranych Zajęć.
 4. Uczestnik zostaje zapisany na wybrane Zajęcia po podpisaniu Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia zajęć artystycznych (zwanej dalej „Umową”) lub wniesieniu opłat w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku oraz pisemnym zaakceptowaniu obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin oraz Cennik są dostępne także na stronie www.malowanakuznia.pl.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Organizator zapewnia autorski plan Zajęć dopasowany do indywidualnych predyspozycji Uczestników.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zasad panujących w miejscu prowadzenia Zajęć i poleceń prowadzącego Zajęcia.
 3. Organizator udostępnia pracownię Uczestnikom min. 10 minut przed rozpoczęciem Zajęć.
 4. Organizator zapewnia materiały plastyczne, materiały edukacyjne, salę przygotowaną zgodnie z tematem Zajęć oraz opiekę prowadzących.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych wszystkie materiały, a także przybory i narzędzia, jakie okażą się niezbędne dla wykonywania prac przez Uczestnika w toku prowadzenia Zajęć, dostarcza Organizator.
 6. W przypadku zajęć online wszystkie materiały, a także przybory i narzędzia, jakie okażą się niezbędne dla wykonywania prac przez Uczestnika w toku prowadzenia Zajęć, zapewnia Opiekun.
 7. Uczestnik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów plastycznych, narzędzi oraz fartuchów ochronnych będących na wyposażeniu Organizatora.
 8. Uczestnik może korzystać w trakcie Zajęć z własnych materiałów plastycznych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie Zajęć w ich posiadaniu. Przed opuszczeniem miejsca Zajęć Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy. Zaleca się nieprzechowywanie w miejscu Zajęć rzeczy o znacznej wartości. W przypadku gdy Uczestnik nie zabierze swoich rzeczy z miejsca, gdzie Zajęcia są przeprowadzane po Zajęciach i opuści nieruchomość, pozostawione rzeczy poczytuje się jako porzucone w myśl art. 180 Kodeksu Cywilnego.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia w trakcie zajęć plastycznych stroju, który może ulec zabrudzeniu.
 11. Uczestnik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Zajęć.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości o mienie znajdujące się w miejscu prowadzenia Zajęć.
 13. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi w wyniku niewłaściwego zachowania Uczestnika. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiada Opiekun.
 14. Opiekun zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat w wysokości i terminach określonych w Umowie i Cenniku.

IV. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i regularnego uczestnictwa w Zajęciach.
 2. W przypadku braku możliwości udziału Uczestnika w Zajęciach z powodu choroby lub innych nagłych przyczyn losowych Uczestnik (lub Opiekun) zobowiązany jest zawiadomić o tym Organizatora przed rozpoczęciem Zajęć, z największym możliwym wyprzedzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane mailowo na adres: sekretariat@malowanakuznia.pl lub sms na numer 696 475 482, 502 916 070.
 3. Jeżeli Uczestnik nie mógł wziąć udziału w Zajęciach z przyczyn wskazanych w Pkt IV.2 i dokonał skutecznego powiadomienia o nieobecności Uczestnika w terminie do 24 godzin przed Zajęciami, Organizator w miarę możliwości zapewni Uczestnikowi możliwość wzięcia udziału w Zajęciach dodatkowych w inny wyznaczonym terminie lub z inną grupą, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Udział w zajęciach dodatkowych musi nastąpić w okresie jednego miesiąca od zgłoszonej nieobecności.
 4. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach nie zwalnia Uczestnika (lub Opiekuna) z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za dane Zajęcia- Zajęcia mają charakter grupowy i odwołanie Zajęć lub zmiana porozumienia jest możliwa wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników Zajęć i przy możliwości zmiany terminu z uwagi na możliwości organizacyjno- techniczne przedsiębiorstwa Organizatora (organizator powziął działania i koszty zapewniające odbycie Zajęć w terminach zgodnych z Umową). W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności lub zgłoszonej w terminie poniżej 24 godzin przed planowanym terminem Zajęć Uczestnikowi nie przysługuje prawo do uczestniczenia w dodatkowych Zajęciach na zasadzie ust. 2.
 5. W razie spóźnienia Uczestnika, Zajęcia nie ulegają przedłużeniu.
 6. Jeżeli Zajęcia nie mogą się odbyć w terminie wskazanym w Planie Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wówczas Organizator:
  a) poinformuje Uczestnika (lub Opiekuna) o braku możliwości udziału Uczestnika w Zajęciach telefonicznie na numer wskazany przez Uczestnika (lub Opiekuna), z największym możliwym wyprzedzeniem,
  b) zapewni Uczestnikowi możliwość udziału w Zajęciach w innym uzgodnionym terminie.

V. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Opiekun zobowiązany jest do podania danych osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z zajęć, w szczególności ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
 2. Opiekun lub osoba wskazana przez Opiekuna w trakcie trwania wszystkich Zajęć powinna być dostępna telefonicznie pod numerem wskazanym przez Opiekuna.
 3. W przypadku wystąpienia w trakcie Zajęć jakiegokolwiek zdarzenia dotyczącego Uczestnika, wymagającego natychmiastowego powiadomienia Opiekuna, Organizator dokona takiego powiadomienia telefonicznie na numer wskazany przez Opiekuna.
 4. W celu umożliwienia samodzielnego opuszczania zajęć przez Uczestnika Opiekun zobowiązany jest przedłożyć swoją pisemną zgodę na powyższe. W innym przypadku Uczestnik nie może samodzielnie opuszczać terenu Zajęć.
 5. Opiekun zobowiązany jest udzielić informacji o stanie zdrowia Uczestnika, a w razie potrzeby również informacji o przyjmowanych przez Uczestnika lekach, uczuleniach i innych zagrożeniach.

VI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW I ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE PANDEMII

 1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowy Uczestnik, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, a istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej, nie może on brać udziału w zajęciach.
 2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
 3. W salach zajęciowych oraz na korytarzach obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.
 4. W przypadku Uczestnika wykazującego objawy chorobowe rodzic lub opiekun prawny zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji i zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika z zajęć.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego, używania rękawic ochronnych oraz zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 6. Udział Uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego, że uczestnik zajęć nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany do
  a) dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku,
  b) myciu rąk po zakończeniu zajęć,
  c) używaniu rękawic ochronnych,
  d) zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą również podczas zajęć w sytuacji gdy przepisy, które powszechnie obowiązują, nakazują takie działania,
  e) powstrzymywania się od bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami zajęć; w sytuacji gdy przepisy, które powszechnie obowiązują, nakazują takie działania,
  f) wyrzucania do wyznaczonego pojemnika, znajdującego się przy wyjściu z budynku, używanych maseczek jednorazowych oraz rękawic ochronnych.
 8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są w sytuacji gdy przepisy, które powszechnie obowiązują, nakazują takie działania do:
  a) dezynfekowania rąk zaraz po wejściu do budynku;
  b) używania rękawic ochronnych;
  c) zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 9. Monitorowane prac porządkowych odbywa się codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno — higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Na bieżąco dezynfekowane są klamki i powierzchnie dotykowe, w tym blaty w salach zajęciowych. Po każdych zajęciach zarządzana jest dwudziestominutowa przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.
 10. W przypadku konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu nasilenia się pandemii lub odgórnie nałożonego zakazu przez instytucje państwowe, wszystkie grupy stacjonarne przechodzą automatycznie na tryb nauczania on-line.
 11. W przypadku przejścia na tryb zajęć online Organizator, jeśli zajdzie taka konieczność przygotuje dla Uczestnika niezbędne materiały dydaktyczne, ewentualnie wypożyczy niezbędne narzędzia do pracy w domu.

VII. DOKUMENTACJA ZAJĘĆ I PRACE UCZESTNIKÓW

 1. Prace plastyczne stworzone na Zajęciach stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia.
 2. Prace Uczestnika są przechowywane przez Organizatora, przez okres nie dłuższy niż rok, do czasu zakończenia roku szkolnego.
 3. Uczestnik i Opiekun mają prawo wglądu w zbiór prac Uczestnika na Zajęciach, a także każdorazowo po zakończeniu Zajęć wraz z omówieniem przez prowadzącego postępów Uczestnika.
 4. Po zakończeniu roku szkolnego Uczestnik ma prawo odbioru swoich prac od Organizatora. Prace nieodebrane w terminie 3 m-cy od zakończenia roku szkolnego zostaną poddane utylizacji.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem roku szkolnego Uczestnik ma prawo odebrania prac od Organizatora. Prace nieodebrane w terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Umowy zostaną poddane utylizacji.
 6. Organizator ma prawo odmówić wydania prac Uczestnikowi w przypadku nieuregulowania całego należnego Organizatorowi wynagrodzenia.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Uczestnik (lub Opiekun w przypadku Uczestnika poniżej 18 roku życia) uprawniony jest do rozwiązania Umowy w drodze jednostronnego jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika (lub Opiekuna) winno nastąpić co najmniej w formie dokumentowej (wiadomość e-mail), przy czym może nastąpić także w formie pisemnej.
 3. Uczestnik (lub Opiekun) zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Organizatorowi do końca okresu wypowiedzenia Umowy.
 4. Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje proporcjonalny zwrot wynagrodzenia zapłaconego jednorazowo w systemie opłat rocznych, przy czym w przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem roku szkolnego Uczestnik (lub Opiekun) traci prawo do obniżonej ceny kursu tzw. ceny z upustem, a końcowe rozliczenie następuje wg ceny standardowej zawartej w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
 5. W przypadku nieuczęszczania na Zajęcia przez Uczestnika i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji z Zajęć dokonane przez Uczestnika (lub Opiekuna) wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, to znaczy bez okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
  a) opóźniania się przez Uczestnika (lub Opiekuna) z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,
  b) powtarzającego się lub rażącego naruszenia Regulaminu przez Uczestnika,
  c) niezgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Zajęć liczby Uczestników.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez Organizatora winno nastąpić w formie pisemnej.
 8. W sytuacji opisanej w pkt VII.6.2 Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego za Zajęcia odbywające się po rozwiązaniu Umowy pomniejszonego o wydatki, które Organizator poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Organizatora na skutek wypowiedzenia z uwagi na okoliczności występujące po stronie Uczestnika.
 9. W sytuacji opisanej w pkt VII.6.3 Uczestnikowi (lub Opiekunowi) przysługuje zwrot całego zapłaconego wynagrodzenia.
 10. Organizator zwróci Opiekunowi cenę pomniejszoną proporcjonalnie o wartość Zajęć odbytych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Organizator poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Organizatora na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia Umowy przez Opiekuna. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów (np. radykalna zmiana sytuacji życiowej, zmiany w prawie, zmiany sytuacji gospodarczej, poważna choroba) Organizator zwróci Usługobiorcy cenę pomniejszoną proporcjonalnie o wartość Zajęć odbytych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które Organizator poczynił w celu należytego wykonania Umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej www.malowanakuznia.pl oraz w salach, w których prowadzone są Zajęcia albo od momentu poinformowania o nim Uczestnika w inny sposób. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin zgodny z jego brzmieniem na dzień zawarcia Umowy, przy czym w razie zmiany wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki, zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana przez Organizatora z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wraz z informacją o prawie odstąpienia od Umowy przez stronę zawierającą Umowę.

Kamionki, 1 września 2022 r.